ഇസുക്കുട്ടൻ്റെ കവിളുകളിൽ ചക്കരമുത്തം നൽകി പ്രിയയും ചാക്കോച്ചനും; പുത്തൻ ക്യൂട്ട് ചിത്രം തരംഗമാകുന്നു!

ക്വാറൻ്റൈൻ കാലമായതിനാൽ ഈ സുദിനവും താരങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിന് ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ആഘോഷമാക്കുകയായിരുന്നു . കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചുവടെ വായിച്ചറിയാം.

ഇസുക്കുട്ടൻ്റെ കവിളുകളിൽ ചക്കരമുത്തം നൽകി പ്രിയയും ചാക്കോച്ചനും; പുത്തൻ ക്യൂട്ട് ചിത്രം തരംഗമാകുന്നു!
ക്വാറൻ്റൈൻ കാലമായതിനാൽ ഈ സുദിനവും താരങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിന് ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ആഘോഷമാക്കുകയായിരുന്നു . കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചുവടെ വായിച്ചറിയാം.