കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച 63 കാരനെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നു

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുകയും മാസ്ക് ധരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളെയാണ് ഫിലിപ്പൈൻ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച 63 കാരനെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നു

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുകയും മാസ്ക് ധരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളെയാണ് ഫിലിപ്പൈൻ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.