പ്രവാസികള്‍ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോള്‍ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്കു സമീപം ക്വാറന്‍റൈന്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനുള്ള ചുമതല തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ചേർന്ന് നിർവഹിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

പ്രവാസികള്‍ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോള്‍ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്കു സമീപം ക്വാറന്‍റൈന്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനുള്ള ചുമതല തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ചേർന്ന് നിർവഹിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.