രാജസ്ഥാനിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ 250 ബസുകള്‍ അയച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ്

മത്സരപരീക്ഷകളുടെ പഠനത്തിനായി രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ എത്തിക്കാന്‍ ആണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകള്‍ അയക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

രാജസ്ഥാനിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ 250 ബസുകള്‍ അയച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ്
മത്സരപരീക്ഷകളുടെ പഠനത്തിനായി രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ എത്തിക്കാന്‍ ആണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകള്‍ അയക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.