ശശി കലിംഗയുടെ വിയോഗത്തിൽ വിതുമ്പി സിനിമാലോകം

അമർ അക്ബർ അന്തോണിയിലെ രമണൻ, ആമേനിലെ ചാച്ചപ്പൻ, പ്രാഞ്ചിയേട്ടനിലെ ഈയ്യപ്പൻ തുടങ്ങി ശശി കലിംഗ അവതരിപ്പിച്ച നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയവയാണ്

ശശി കലിംഗയുടെ വിയോഗത്തിൽ വിതുമ്പി സിനിമാലോകം

അമർ അക്ബർ അന്തോണിയിലെ രമണൻ, ആമേനിലെ ചാച്ചപ്പൻ, പ്രാഞ്ചിയേട്ടനിലെ ഈയ്യപ്പൻ തുടങ്ങി ശശി കലിംഗ അവതരിപ്പിച്ച നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയവയാണ്